Geometrické plány

Nejčastější účely využití vyhotoveného geometrického plánu:

Geometrický plán pro vyznačení budovy

Technický podklad ke kolaudaci nebo pro započetí užívání budovy a pro zápis vyznačení budovy do katastru nemovitostí.

Máte-li již postaveno a chtěli byste v nejbližší době kolaudovat nebo začít užívat budovu, pak bude potřeba vyhotovit geometrický plán s vyznačením budovy na pozemku.

Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy (změny vnějšího obvodu budovy)

Technický podklad ke kolaudaci nebo pro započetí užívání přístavby budovy a pro zápis vyznačení přístavby budovy do katastru nemovitostí.

Máte-li již postaveno a chtěli by jste v nejbližší době kolaudovat nebo začít užívat přístavbu budovy, pak bude potřeba vyhotovit geometrický plán s vyznačením přístavby budovy k již existující budově.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Technický podklad pro zakreslení nově nabyté části pozemku a pro převod vlastnických práv části pozemku v katastru nemovitosti.

Máte-li vyhlídnutý pozemek, jehož část Vám majitel prodá nebo daruje, pak bude potřeba vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku. Geometrický plán slouží jako součást kupní nebo darovací smlouvy.

K zápisu geometrického plánu pro rozdělení pozemku bude potřeba souhlasu s dělením pozemku nebo kladné rozhodnutí o dělení pozemku vydané územně příslušným stavebním úřadem. Bez tohoto rozhodnutí nebude možné provést zápis do katastru nemovitostí.

Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku

Technický podklad pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí v případě, že se věcné břemeno zřizuje pouze k části pozemku a nedílná součást smlouvy o zřízení věcného břemene, podle níž má být proveden vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. Nejčastějšími druhy věcného břemene vztahujícího se k části pozemku jsou: právo chůze a jízdy, právo vedení, údržby a oprav inženýrské sítě (vodovodu, kanalizace, plynovodu apod.).

Máte-li pozemek, k němuž nemáte přístup ze státního nebo obecního pozemku, pak bude potřeba vyhotovit geometrický plán s vyznačením věcného břemene. Geometrický plán slouží jako součást smlouvy o zřízení věcného břemene, podle níž má být proveden vklad věcných práv vyplývajících z věcného břemene do katastru nemovitostí.

Geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Technický podklad pro zápis a zakreslení nesporné hranice pozemků mezi vlastníky. Nedílnou součástí, kterou se provede zápis upřesněné hranice pozemků, je souhlasné prohlášení podepsané všemi vlastníky.

Máte-li se sousedy označeny nesporné hranice pozemků v terénu, např. zdmi, plotem, hraničními znaky, pak je vhodné vyhotovit geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.

Shodnete-li se se sousedy, že polohu hranic neznáte, je potřeba nejprve vytyčit neznatelné hranice. Po tomto vytýčení se body zaměří, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.