Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku je samostatnou zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice.

Vytyčení se provádí na podkladě geometrického a polohového určení hranice evidovaného v katastru nemovitostí. Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům.

Pokud chodíte po pozemku a nevíte, kde je konec Vaší držby, popřípadě shodnete-li se se sousedy, že nevíte, kde začíná již jejich pozemek, pak je potřeba vytyčit neznatelné hranice.

Pochybnosti o poloze nebo chybná poloha stávajícího označení hranice může vést k sousedským sporům. Pokud se však se sousedy dokážete shodnout na průběhu neznatelné hranice, je vhodné vyhotovit geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.(viz geometrické plány)