Inženýrská geodézie

Polohopis a výškopis

– mapový podklad pro projekt stavby zobrazující polohopisné a výškopisné rozložení území. Díky tomuto mapovému podkladu projektant získá informace o území potřebné k naprojektování prostorového umístění objektů.

Nejčastější důvody vyhotovení mapového podkladu

  • Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby
  • Mapový podklad pro projekt stavby s prostorovou skladbou nebo plošné stavby v investiční výstavbě
  • Mapový podklad pro projekt liniové stavby v investiční výstavbě

Vytyčení prostorové polohy

– stavební objekt s prostorovou skladbou – liniové objekty, podzemní inženýrské sítě

Zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha a výška lomových bodů stavby. Vytyčení se provádí na podkladě projektové dokumentace stavby vyhotovené projektantem. Po vytyčení se vyhotovuje dokumentace vytyčení obsahující protokol o vytyčení a vytyčovací náčrt.

Držíte v ruce projekt svého rodinného domu a nevíte, kde podle projetu bude stát a hlavně jak to technicky provedete? Rád Vám s tímto problémem pomohu. Z podkladů, které Vám vyhotovil projektant, pomocí moderní techniky budou umístěny rohy budoucí budovy s polohovým a výškovým zajištění pomocí tzv. laviček.

Nejen rohy rodinného domu je třeba v terénu umístit, ale i kraj budoucí silnice nebo přívod plynu budoucího plynovodu, popřípadě jiné inženýrské sítě. Stačí, když mi předáte podklady, podle kterých Vám umístění na pozemku provedu.

Zaměření skutečného provedení stavby

zeměměřická činnost, navazující na činnost stavební firmy. Zaměření se provádí po realizaci stavby a jeho výsledkem je dokumentace skutečného provedení stavby. Skládá se z výkresů obsahující … technické zprávy. Vše uloženo na CD-ROM.

Potřebná geodetická měření provedeme a dokumentaci ve formě digitální mapy zhotovíme. Je jen třeba, abyste tak učinili pokud možno včas, zejména před zakrytím tras a objektů podzemních inženýrských sítí a před zahájením kolaudačního řízení. Samozřejmě vyhotovíme i geometrický plán v případě, že Vaše stavba bude jako budova nebo jako jiný technologický objekt a hranice pozemků po terénních úpravách evidovány v katastru nemovitostí. Nová mapa i geometrický plán určitě poslouží řádné evidenci v katastru nemovitostí a řádné správě stavby a okolního území.